Fornuftigt halvårsresultatet for Den Jyske Sparekasse

Af - Tirsdag d.2 September 2014 - Kl.11:33

Resultatet for 1. halvår 2014 lever op til sparekassens forventninger

Det er glædeligt, at sparekassens resultat for 1. halvår af 2014 svarer til budgettet og før skat ender på 59,2 mio. kr. mod -98,5 mio. kr. for samme periode i 2013. En tid som var udfordrende for Den Jyske Sparekasse - blandt andet på grund af Finanstilsynets besøg og de nedskrivninger, som besøget medførte.
Sparekassens kunder er fortsat tilbageholdende med at optage lån og øge forbruget. Som følge heraf er netto rente- og gebyrindtægter faldet ca. 6 pct. sammenlignet med halvåret 2013. Til gengæld er udgifter til personale og administration faldet med ca. 5 pct. Det skyldes et stort fokus på udgiftssiden samt den reduktion på personalesiden, som sparekassen foretog sidste år, der først nu slår fuldt igennem. 
Kursgevinsterne er markant højere i forhold til halvåret 2013 og blandt andet påvirket af salget af Nets aktier samt højere kurser for visse finansielle sektoraktier. Nedskrivningerne er reduceret med ca. 40 pct., men er dog fortsat på et højt niveau.
Kapitaloverdækning 
De nye kapitalregler betyder, at solvensoverdækningen og solvensprocenten nu benævnes henholdsvis kapitaloverdækningen og kapitalprocenten. Sparekassen har pr. halvåret opgjort kapitaloverdækningen til 2,4 pct. point og kapitalprocenten til 13,2 pct. mod lovgivningens krav om minimum 8 pct.
Forventninger til andet halvår 2014
„Forbedrede økonomiske vilkår og mildere vinde generelt, især inden for visse produktionsgrene af landbruget, har påvirket sparekassens halvårsresultat positivt. Fortsætter de blidere vinde og bliver de måske til mere direkte medvind, vil det smitte af på vores kunders lyst og evne til at øge investeringsomfanget og forbruget“, udtaler ordførende direktør Claus E. Petersen og fortsætter: „Finanstilsynets opjustering af hektarpriserne, som i sparekassens markedsområde ligger i intervallet 0 til 15.000 kr., sender først og fremmest et signal om en konjunkturmæssig vending. Dernæst påvirker det den enkelte landmands kapitalopgørelse positivt“. 
„Landbrugets driftsudvikling og begyndende konsolidering vil være en afgørende faktor for sparekassen, da vi traditionelt har en stor eksponering mod branchen. Vi går derfor ind i andet halvår 2014 med en forsigtig optimisme“, slutter Claus E. Petersen.