Nye byggegrunde på Hovvænget afventer lidt endnu

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.21 Juni 2022 - Kl.9:37

Området ligger tæt på den lokale skytteforening, der ønsker at udvide.

Forleden kunne forvaltningen til teknisk og miljøudvalget orientere politikerne i udvalget om den kommende planlægning af byggegrunde ved Hovvænget i Hem.
Ved igangsættelsen blev der præsenteret forslag til et område på ca. 7,8 hektar med plads til ca. 30 boliger. Området ejes dels af Skive Kommune og dels – for størstedelens vedkommende - af en lokal landmand. Det blev besluttet, at forvaltningen skal gå videre med planlægningen for den del af  jorden, som Skive Kommune selv ejer. Der er tale om et areal på ca. 1 hektar. Realisering af planlægningen kræver udover lokalplanen et kommuneplantillæg, idet det nye  lokalplanområde ikke er omfattet af en kommuneplanramme.
Ved igangsætningen af planlægning for Hovvænget, indstillede forvaltningen også, at der skulle undersøges, hvorvidt det kommende lokalplanområde er støjforurenet.  Området er omfattet af støjkonsekvenszoner fra Hem Skytteforening beliggende på Ballingvej 9. Der må ikke planlægges for ny, støjfølsom anvendelse – herunder boliger - inde for udlagte støjkonsekvenszoner, og Hem Skytteforening ønsker at udvide sine skydetider. Dette kræver en ny miljøgodkendelse, hvori der vil være krav om en lavere decibelgrænse end den nuværende. Det betyder, at det vil blive nødvendigt for skytteforeningen at etablere støjreducerende foranstaltninger. Den nuværende miljøgodkendelse beror på støjberegninger udført i 1994. 

Frivillig forening
Skytteforeningen undersøger for nuværende kravene til støjreducerende foranstaltninger samt mulighederne for finansiering heraf. Skytteforeningen er drevet af frivillige kræfter, og finansiering af støjreducerende foranstaltninger kan derfor blive en omfattende opgave. Skytteforeningen vil vende tilbage, når det er afklaret, om finansiering er mulig.  Såfremt de støjreducerende foranstaltninger kan realiseres, så skytteforeningen kan gives ny miljøgodkendelse og udvidede skydetider, er det muligt, at støjkonsekvenszonen, som for nuværende rækker ind over Hovvænget, kan reduceres. Det vil kræve en ny støjberegning, som først kan 
foretages, når de støjreducerende tiltag ved Skytteforeningen er etableret. Hem Skytteforening kan tidligst påbegynde etablering af støjreducerende foranstaltninger i efteråret 2022.
Hvis de støjreducerende tiltag kan etableres, og en ny støjberegning konkluderer, at støjkonsekvenszonen kan reduceres, vil planlægning for boliger ved Hovvænget kunne genoptages. 
Er det ikke muligt for skytteforeningen at rejse penge til etableringen af støjreducerende foranstaltninger, vil de være underlagt den eksisterende miljøgodkendelse, og støjkonsekvenszonen vil fortsat række ind over Hovvænget.
Skive Kommune kan selv etablere støjreducerende foranstaltninger forud for planlægningen, eller man kan lægge byggegrundene et andet sted. Forvaltningen har derfor peget på to alternative placeringer.
Den videre planlægning for bebyggelse ved Hovvænget afventer derfor nu en tilbagemelding fra Hem Skytteforening.