Tilfredsstillende årsregnskab trods coronakrise

Af Helle Lenschow - Tirsdag d.2 Februar 2021 - Kl.12:28

Sparekassen Balling har offentliggjort sit årsregnskab for 2020.Direktør i Sparekassen Balling Kurt Nielsen er positiv, når det kommer til bankens fremtid, som lokalforankret pengeinstitut.

Sparekassen Balling ser positivt på fremtiden midt i en krisetid, hvor corona præger verden. Sparekassen opnåede således i 2020 et resultat før skat på 9,7 mio. mod et resultat på 14,4 mio. i 2019. Årets resultat efter skat udgør 8,0 mio. mod 12,5 mio. i 2019. Resultatet overstiger dermed det forventede, og ledelsen betegner det som meget tilfredsstillende. Banken har en del private kunder, og sparekassens kunder er på nuværende tidspunkt ikke nævneværdigt ramt af Covid-19-krisen, med forringet betalingsevne til følge. Mange har sparet op.
Resultatet er primært påvirket af svagt stigende udlån, stigende indlån, stigende basisindtjening, negative kursreguleringer og stigende nedskrivninger på udlån relateret til Covid-19 baseret på ledelsesmæssige skøn. Det faldende resultat i forhold til 2019 skyldes primært, at kursreguleringerne i 2019 var positivt påvirket med 4 mio. i forbindelse med salg af aktier i Sparinvest, samt stigende nedskrivninger i 2020, relateret til Covid-19.
Landbrugserhvervet er målt på udlån og garantier og det erhverv, hvor sparekassen har den største eksponering, og erhvervet har i 2020 generelt oplevet gode afregningspriser. Efter to gode driftsår har sparekassens landbrugskunder således generelt en god likviditet. Ultimo 2020 udgør Sparekassens eksponeringer mod landbrugserhvervet 9 % af de samlede udlån og garantier, hvilket er uændret i forhold til ultimo 2019.
Sparekassens primære markedsområde omfatter Salling, der er en af landets mest betydningsfulde landbrugsområder.

Lokal aktivitet
Den generelt sunde økonomi i den lokale sparekassen kan påvirkes af den globale situation, hvor coronaen i høj grad er svær at forudsige. Derfor har ledelsen ultimo 2020 nedskrevet med en pulje på tre millioner kroner vedrørende Covid-19 - som en art reserve til dårligere tider.
Netto rente- og gebyrindtægter forventes realiseret på niveau med 2020. Der forventes stigende ITomkostninger, stigende personaleomkostninger, samt et samlet beskedent afkast på beholdningen af værdipapirer. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender forventes at ligge på et relativt højt niveau, som følge af Covid-19 pandemien. Samlet forventes der realiseret et resultat før skat i intervallet 6 – 10 mio.
De væsentligste usikkerheder, der kan være betydelige, knytter sig til regnskabsposterne kursreguleringer og i særlig grad nedskrivninger på udlån.
Basisindtjeningen er den højeste i Sparekassens historie: Den udgør 12,6 mio. kr. i 2020 mod 11,6 mio. kr. i 2019, og likviditeten betegnes som meget tilfredsstillende: LCR-procenten er ultimo 2020 på 491. Loven kræver 100. Egenkapitalen er desuden forøget fra 185 mio. ultimo 2019 til 195 mio. ultimo 2020.
Det er forventningen, at indtjening i de kommende år vil sikre, at Sparekassen løbende kan leve op til de kommende kapitalkrav med en fornuftig overdækning, samtidig med at Sparekassen fortsat kan leve op til rollen som et aktivt lokalt pengeinstitut, der har mulighed for at finansiere lokale projekter.